Body: 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be a „Digitális környezet a köznevelésben” című EFOP-3.2.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. év 12. hó 05. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe: „Tanítsd ma a holnapot!”
Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00009
A támogatás összege: 109 999 998 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósítás ideje: 2018.02.01.-2021.05.01.

A projektben részt vevő intézmények:
1) Németh László Gimnázium, Általános Iskola gimnáziumi feladatellátási helye;

2) Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola;
3) Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola;
4) Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Projekt tartalma:
Pályázatunk célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományos kompetenciáinak a fejlesztése megvalósuljon a négy résztvevő oktatási intézményben és szoros együttműködés jöjjön létre a tapasztalatok megosztására és a digitális technológia használata beépüljön az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmények mindennapos életébe. További célunk, hogy növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát.

Ezen fejlesztések által arra törekszünk, hogy a tanulók készség- és képességszintjén, valamint az országos kompetenciamérés eredményeiben is megmutatkozzon a fejlesztő munka.

A projektben résztvevő iskolák osztályaiban számos tantárgy óráin digitális eszközök és tartalmak felhasználásával olyan projektpedagógiai, kooperatív és kollaboratív tanulási elemekkel ötvözött modern tanítás és tanulás valósul majd meg, mely felkészíti a diákokat a 21. század munkaerőpiaci kihívásaira és lehetővé teszi számukra az életen át tartó tanulási készségek és képességek elsajátítását.

36 hónapon át tartó projektben, a tanárok és a diákok is létrehoznak digitális oktatási tartalmakat, melyek iskolai és tankerületi szinten, valamint a világháló segítségével bárhol az országban felhasználhatók lesznek.

Kiemelt célunk egy olyan tanári hálózat kialakítása a tankerületben és azon túl is, amely résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, tartalmaikat és támogatást nyújtanak az érdeklődő, de a digitális oktatás területén még járatlan pedagógusok számára. Célunk e-learning tananyagok készítése is, melyek teljes körűen felhasználhatóak és adaptálhatóak más iskolákban is.
A már megszerzett tapasztalatok és az együttműködés során létrejövő ismeretek segítségével egy olyan egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási rendszer létrehozását tervezzük, amely a helyi igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A tananyagfejlesztésben diákok és tanárok egyaránt részt vesznek. A sharing elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé válik az azonos tantárgyakat tanító tanárok tananyag-megosztása, ezzel a rendelkezésre álló digitális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése.
A többféle eszközt, alkalmazást, programot magába foglaló tanulásfejlesztés és tananyagfejlesztés által lehetőség lesz a problémamegoldás, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókészség, a kreativitás fejlesztésére is.

A négy intézményben összesen 18 bevont pedagógus fejleszt és tölt fel tananyagot az NKP oldalára (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások, stb.) és minden résztvevő iskolában digitális módszertani asszisztensek segítik a munkát. A pedagógusok szakmai támogatását mentorálással, továbbképzésekkel és IKT szaktanácsadók bevonásával tervezzük biztosítani. A bevont pedagógusok közös munkacsoportokat hoznak létre, amelyeknek a működését a szakmai vezető koordinálja. A résztvevő intézményekből 40 pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzésen vesz részt, digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. Összesen nyolc szakmai napot tervezünk (minden intézményben 2-2), ahol lehetőség lesz a bevont intézmények között a tapasztalatcserére. Minden intézményben belső továbbképzések, tantestületi tréningek is helyet kapnak, amelyeken a tananyagfejlesztő kollégák mutatják be fejlesztő tevékenységeiket interaktív módon.

A digitális tartalomfejlesztéshez IKT eszközöket, berendezéseket szerzünk be, melyekhez a rendszergazdai szolgáltatás biztosított az összes intézményben.

Az elért eredmények és produktumok megtalálhatók és mindenki számára felhasználhatóak lesznek a programunk saját weboldalán. Ezen a felületen kialakítunk egy szakmai közösségi fórumot is, ahol az iskolák pedagógusai közvetlenül tudnak egymással kapcsolatot teremteni. A projektben különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulóknak egyéni bánásmóddal, differenciálással, illetve tanórán kívüli megértést segítő tartalmak használatával.

A bevont intézmények a program keretében megvalósított pedagógiai fejlesztéseket beépítik a pedagógiai programjukba és továbbviszik a fenntartási időszakra is.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:
Seres Imre projektmenedzser
tel.: +36-62/533-137; +36-30/302-7801